قیمت نرم افزار ایده آل

مشخصه قیمت (تومان)
نسخه پایه 1.300.000
نسخه کلینیکی 3.200.000
ماژول SMS 250.000
ماژول انبار 200.000
ماژول پرسنلی 200.000